Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 24 2019

itjen
5132 4201 500
Reposted fromfungi fungi viaHogattaa Hogattaa
itjen
3831 b308 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viaponurykosiarz ponurykosiarz
itjen
1426 7c62 500
dalmatian shadow
Reposted fromadt adt viahormeza hormeza
itjen
8232 3981 500
Reposted fromexistential existential viahormeza hormeza
itjen
itjen
5772 2324 500
Reposted fromjottos jottos viagaf gaf
itjen
itjen
itjen
Reposted fromFlau Flau viackisback ckisback
itjen
8097 e59c 500
Reposted fromsober sober viafutureiscoming futureiscoming
itjen
5510 5b64 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viabollabolla bollabolla
itjen
itjen

Chciałbym tak
pić z Tobą lampkę wina
po ciężkim dniu

oglądać tandetne filmy
z Twoją głową
na moich kolanach

wyjeżdżać do rodziny
we dwójkę
a potem na wspólne wakacje
co roku

tak z Tobą żyć
ustabilizować się na tyle
żeby co dzień widzieć Twoje oczy
i patrzeć na nie i doceniać
że zgodziły się przyjąć moje 
na zawsze.

— Marta Masłyk
itjen
Reposted fromFlau Flau viafutureiscoming futureiscoming
itjen
1014 cbff 500
Reposted fromowca owca viacarmenluna carmenluna
itjen
itjen
itjen
itjen
Reposted fromFlau Flau viaczinok czinok
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl