Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 16 2017

itjen
To głupie. Chcę być szczęśliwy, ale uporczywie myślę o rzeczach które mnie smucą. Jestem ambitny, ale zbyt często wpadam w pułapkę lenistwa. Nie lubię się, ale jednocześnie kocham to kim jestem. Pragnę uwagi, ale odrzuciłem wiele osób, którym na mnie zależy. Najgorsze jest to, że wymagam od innych by wiedzieli kim jestem, jednocześnie sam nie mając o tym pojęcia.
Reposted fromchocoway chocoway viakatkad katkad
itjen
0546 4bac 500
Reposted fromxzuzakx xzuzakx viamefir mefir
itjen
3991 ad9b 500
Reposted frommeem meem vialexxie lexxie
itjen
5534 c48d 500
Reposted frompersona-non-grata persona-non-grata vialexxie lexxie
itjen
itjen
4850 a079
Reposted fromfungi fungi vialexxie lexxie
itjen
3656 8473
Reposted fromdelain delain viamisery misery
itjen
Reposted frommefir mefir
itjen
3527 5889
Reposted fromveronika1997 veronika1997 viamisery misery
1506 5314
Reposted fromheartsperm heartsperm viamisery misery
itjen
3662 139d
Reposted fromhepi hepi viamisery misery
itjen
Nie zapominaj o ludziach,
że mają grypę, imieniny, małe kłopoty
nudne historyjki do opowiedzenia
przez telefon.
Nie zapominaj, chociaż
oni też nie mają czasu.
I mogą zapomnieć.
— Memento /K. Gucewicz-Przybora
Reposted fromblueberries blueberries viamisery misery

July 08 2015

itjen
Reposted fromNaitlisz Naitlisz vialexxie lexxie
itjen
I just can't seem to get comfortable in here
Reposted fromfabs3 fabs3 vialexxie lexxie
itjen
7870 4538
Reposted fromusual usual viabrianmay brianmay

gueraxloca:

awesome-picz:

Awkward Everyday Lives Of Animals By Simpsons Illustrator Liz Climo

That fucking dress is back

Reposted fromthatsridicarus thatsridicarus viabrianmay brianmay
8907 a3b4 500

smerchfanatic:

robfordthemusical:

Remember the time it was so hot in halifax that the lampposts melted because I completely forgot to post about it when I was actually in halifax so here it is 2 weeks late

Dali would be proud

itjen
How to be happy
Reposted fromadamklimowski adamklimowski vialexxie lexxie
itjen
Animal Hospital
Reposted fromMysticen Mysticen vialexxie lexxie
itjen
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain viamefir mefir
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl