Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 11 2018

itjen
8010 353e 500
Reposted fromantichris antichris viaczinok czinok
itjen
Reposted fromFlau Flau viaczinok czinok
itjen
7894 6fb9 500
A different version of you exists in the minds of everyone who knows you.
Reposted fromstonerr stonerr viaadriannak adriannak
itjen
6400 cf5f
Reposted from4777727772 4777727772 viaadriannak adriannak
itjen
Reposted fromFlau Flau viaczinok czinok
itjen
6534 4aa0
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viaczinok czinok
itjen
3174 36c6 500
Reposted frompffft pffft viaadriannak adriannak
itjen
1638 b395 500
Reposted fromsavatage savatage viaczinok czinok
itjen
Reposted fromprincessconsuela princessconsuela vialexxie lexxie

November 02 2017

myskyisgrey:

do you ever just smell an old perfume, or hear an old song, or pass an old hangout spot and kinda break inside for a couple minutes

Reposted fromAnalAssassin AnalAssassin vialexxie lexxie
itjen
Człowiek musi z kimś czuć, z kimś myśleć, z kimś rozmawiać, aby wiedział, że istnieje
— ― Wiesław Myśliwski „Ostatnie rozdanie”
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialexxie lexxie
itjen
itjen
 Zawsze chciałam, aby ktoś się przejął. Aby ktoś zapytał, ale nie po to, by pytanie zadać, ale by znać odpowiedź. Aby się przejął ciszą, nieobecnością, drżeniem rąk. Żeby nie dawał spokoju, drążył, przenikał, zbierał informacje z całego świata, aby mnie zrozumieć i się przejąć. Każdym ktoś powinien się przejmować. 
— ... ojjj tak...
itjen
3410 db51 500
Reposted fromtfu tfu vialexxie lexxie

iamwizz:

let’s play a game called watch how distant I get

Reposted fromLittleJack LittleJack viazakazane zakazane
itjen
5595 0e58 500
Reposted fromnikotyna nikotyna vialexxie lexxie

October 20 2017

itjen

daintonight: Gifs from Loving Vincent - finally coming out today!!

Reposted fromtediousuncle tediousuncle vialexxie lexxie
itjen
9903 4bfa
Reposted frompotatos potatos vialetshavesex letshavesex
itjen
dlaczego?
Reposted frompankamien pankamien viaczinok czinok
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl