Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 31 2017

itjen
5146 d95d 500
Reposted frombeinthe beinthe vialexxie lexxie
itjen
when I will get a chance?
Reposted bylexxie lexxie

July 25 2017

itjen
2129 8e1e 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viajanuschytrus januschytrus
7930 af97 500

mrhenry13:

Lego letter from the 1970’s. Tremendous 

Reposted fromdiner diner viajanuschytrus januschytrus
itjen
6225 639c 500
If Disney princesses had moms...
Reposted fromderida derida viajanuschytrus januschytrus
itjen
Człowieka można poznać po ramieniu, po tym, jak patrzy, jak się uśmiecha, ile ma dobra w oczach i w oknach, którymi wygląda na świat. A przede wszystkim w sytuacjach rewolucyjnych, fanatycznych, skrajnych i nieprzejednanych. Czy przyjdzie w gorączce, czy przyniesie leki, czy stanie po dobrej stronie twojego łóżka, wytrze łzy, zaparzy herbatę, kawę, cokolwiek? Jaka będzie jego ręka, kiedy zdarzy się twój sukces, jakie będzie serce? Czy zazdrosne czy dobre? Człowieka można poznać po tym, jak mocno się dzieli i jak mocno przeżywa. Po wrażliwości w dłoniach. Po uśmiechu w duszy.
— Kaja Kowalewska / Siedem grzechów głuchych
0813 bb26
Reposted fromnameherhope nameherhope viashakeme shakeme
itjen
itjen
Reposted fromFlau Flau viaBBart BBart
itjen
1185 cda4 500
Reposted fromtomashevska tomashevska vialexxie lexxie

July 23 2017

6178 dc3e
itjen
7472 c7c8 500
Reposted frompolitycznazupa politycznazupa viasucznik sucznik
6748 68f9 500

ghostlywatcher:

“Starry Night.” Belchite, Spain.

Reposted fromfleursdemal fleursdemal via5thSky 5thSky

July 22 2017

itjen
7994 b35e
Reposted fromtichga tichga viaczinok czinok
4050 aaf0 500
itjen
1476 d3fe 500
Reposted fromszyderatyzator szyderatyzator viaczinok czinok
itjen
2912 3730 500
Reposted fromverronique verronique vialexxie lexxie
itjen
0677 e932
Reposted fromsosna sosna viaczinok czinok
itjen
4422 959a 500
Reposted fromgruetze gruetze vialexxie lexxie
itjen
5047 dcb0
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialexxie lexxie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl