Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 12 2019

itjen
itjen
2950 99d8 500
Reposted fromSilentRule SilentRule viaSkydelan Skydelan
itjen
2925 3e01
Reposted fromlyder lyder viaSkydelan Skydelan
itjen
9107 0cbd 500
Reposted fromnajlepsza najlepsza viawujcioBat wujcioBat
itjen
6043 583d
Reposted fromLane Lane viadirtyliar dirtyliar
itjen
1463 b5a9 500
Reposted fromwstawaj wstawaj viagrovly grovly
itjen
5926 0e37
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viagrovly grovly
itjen
1522 b01b 500
Reposted fromgubert gubert viairmelin irmelin
itjen
Reposted fromFlau Flau viairmelin irmelin

November 23 2019

itjen
3731 986b 500
Reposted fromRowena Rowena viaaikko aikko
itjen
9159 11fc 500
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viapffft pffft
itjen
1255 3f70 500
Reposted fromseriouslox seriouslox viasm0k1nggnu sm0k1nggnu
itjen
4764 466f 500
Reposted fromtotal1ty total1ty viasm0k1nggnu sm0k1nggnu
itjen
Prawo dotyku
Dotyk to jeden z najsilniejszych przejawów miłości, burzący mury i umacniający Wasz związek. Dotknąć kogoś to dotknąć jego duszy. Dlatego, gdy jest nam źle, jesteśmy obrażeni, mówimy „nie dotykaj mniej”. Przytulaj człowieka, którego kochasz tak często, jak jest to możliwe. Trzymajcie się za ręce. Kiedy dotykamy kogoś z czułością, zmienia się nasza fizjologia oraz fizjologia dotykanej osoby. Zmniejsza się poziom hormonów stresu, odpręża się system nerwowy, zwiększa się odporność, polepsza się stan emocjonalny. Dlatego brak 8 przytuleń dziennie skazuje nas na różne choroby.
Reposted fromHekate81 Hekate81 viabreatheslow123 breatheslow123
1796 f941
Reposted fromunco unco vialetmeget letmeget
itjen
2100 23be 500
Reposted fromsavatage savatage vialetmeget letmeget
itjen
7785 699b 500
Reposted fromteijakool teijakool via8agienny 8agienny

November 15 2019

itjen
Reposted fromFlau Flau viaEdgi Edgi
itjen
Reposted fromtgs tgs viapanpancerny panpancerny
itjen

shittydinosaurdrawings:

today I are. tired.
Reposted fromhairinmy hairinmy viaEdgi Edgi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl